การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการบริหารจัดการภาครัฐ

พระครู วชิรคุณพิพัฒน์

Abstract


     บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า การบูรณาการแนวคิดทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นการนำเอาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักธรรมาภิบาลกับหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธมาประสานให้เกิดความเข้าใจในการนำหลักทศพิธราชธรรม หลักราชสังควัตถุ หลักการบำเพ็ญกรณีย์ของจักรพรรดิและหลักการงดเว้นอคติ ไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะ หากผู้นำการบริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าหลักการข้อไหนจะส่งผลไปในทางที่ดีเสมอเพราะผู้ประพฤติปฏิบัติแสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเอง


Keywords


การบูรณาการ, ธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการภาครัฐ.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com