การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการยืนหยัดในโลกของการแข่งขันไร้พรมแดนอย่างยั่งยืน

Phrakhu Nivitsilakhan, Dr.

Abstract


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมีองค์ประกอบการพัฒนา ๒ ระดับคือการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาในระดับองค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีอริยมรรคเป็นกรอบในการพัฒนาและใช้หลักอริยสัจเป็นหลักคิดในการพัฒนาเชิงระบบ สำหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมี ๒ ระดับ คือโลกียธรรมและโลกุตรธรรม และ ๓ มิติคือทำให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมในการดำรงชีวิต และพัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดคือการพ้นจากภาวะแห่งทุกข์ส่วนการพัฒนาองค์การเชิงพุทธจะเริ่มต้นที่การกำหนดวิสัยทัศน์องค์การ การกำหนดภารกิจที่ต้องทำแปลงเป็นเป้าหมาย แล้วนำมาเป้าหมายนั้นมากำหนดกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะต้องทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ กระบวนการในการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ซึ่งปัจจัยข้างต้นจะทำให้มีการกำหนดสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ รวมถึงระบบการบริหารและการพัฒนาจะทำให้เกิดเป็นทุนมนุษย์ตามที่องค์การต้องการ ด้วยการนำการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบุคคลมารองรับเมื่อพัฒนาเป็นทุนมนุษย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทรัพยากรมนุษย์ก็จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การและเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการยืนหยัดอย่างยั่งยืนในโลกของการแข่งขันไร้พรหมแดนในที่สุด

Keywords


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com