การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

พระสมศักดิ์ วิริยธโร/ดีวังพล

Abstract


      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น (๒) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดชอนแก่น จำแนกตามเขตพื้นที่ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ (๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓๙๙ คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย มีการหาคุณภาพ โดยหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบIndependent Samples) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม และรายด้าน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย และต่ำสุดคือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

    ๒. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเขตพื้นที่ โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

    ๓. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

    ๔. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน


Keywords


หลักสังคหวัตถุ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com