ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศุภาณี ดาทุมมา

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ๓) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน ๔๔ คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๒ คนรวม จำนวน ๑๙๖ คน จำแนกตามระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๕ คน ปริญญาตรี จำนวน ๑๒๔ คน และปริญญาโทขึ้นไป จำนวน ๔๗ คน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานระยะเวลา ๕ ปีลงมา จำนวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๖-๑๐ ปี จำนวน ๕๑ คนและระยะเวลา ๑๑ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๐๕ คน โดยได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับ ๐.๙๘ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) แบบ Independent samples การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test แบบ one way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method)

ผลการวิจัยพบว่า

     ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการสูงสุดคือด้านโภชนาการ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนด้านที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการต่ำสุดคือด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านโภชนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ รายด้านไม่แตกต่างกัน ๒ ด้าน คือด้านหลักสูตร และด้านการวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

     ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรจัดทำหลักสูตรทุกๆ ๕ ปี พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจำวัน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้าน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ จัดทำแผนประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ มีการจัดสื่อเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ใช้สื่อธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรจัดให้มีการประเมินผลหลังการสอนทุกวัน ด้านการนิเทศการศึกษาจัดให้มีการนิเทศภายใน นำผลงานครูมาปรับปรุงให้ตรงกับการนิเทศ แต่ตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการนิเทศ ประเมินภายในทุก ๓ เดือน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ควรให้มีการจัดทำวิจัย อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ด้านโภชนาการ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ และถูกสุขอนามัย ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ด้านการประเมินคุณภาพภายใน ควรให้มีการประเมินภายในปีละ ๒ ครั้ง และครูควรได้รับการอบรมทุกๆ ๖ เดือน เตรียมความพร้อมในการประเมินภายในและภายนอก


Keywords


ผู้บริหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com