ความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

สิรินทรา โพธิ์ศรี

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ อาชีพและระดับการศึกษาผู้ปกครองของผู้รับบริการ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของสถานศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๔  คน จำแนกเป็นชาย ๗๘ คน และเป็นหญิง ๑๐๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๘๒ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test แบบindependent sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One - way ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’ method)

ผลการวิจัยพบว่า

       ความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมาคือด้านบริการและกิจกรรม และด้านที่มีความพึงพอใจต่ำสุดด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

       การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศของผู้ปกครอง โดยภาพรวม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๑ โดยผู้ปกครองของผู้รับบริการที่มีอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองของผู้รับบริการอาชีพอื่นๆ และเมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๑ โดยผู้ปกครองของผู้รับบริการ ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าของผู้ปกครองของผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา ตามลำดับ

       แนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้ปกครองของผู้รับบริการต่อการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือในการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นบุคลากรควรให้บริการต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง อุทิศตนให้กับสถานศึกษาให้มาก และควรมีจิตบริการ มีความเต็มใจในการให้บริการต้องมีคุณธรรมพร้อมที่จะเสียสละทั้งทรัพย์สินและแรงใจในการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมด้วยใจบริสุทธิ์ และเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการผู้บริหารควรช่วยเหลือดูแลแก้ไขไม่ปล่อยปะละเลยบุคลากรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ สถานศึกษาควรให้ของขวัญแก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนให้บุคลากรเขาอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการอ่าน และบุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่โดยให้ยึดกฎระเบียบและสถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย


Keywords


การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com