การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วิชุดา ทาลุมพุก

Abstract


     การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ ๓) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗๘ คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ๑ กลุ่ม การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการประเมินผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อต่อสุขภาพของชุมชน ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ และด้านการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามลำดับ

     ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามอายุ สถานภาพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และตำแหน่งในชุมชนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๕

     ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ ควรให้ทางโครงการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกวัน และควรมีการรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน


Keywords


การมีส่วนร่วมของประชาชน, การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, องค์การบริหารส่วนตำบล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com