คุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สุดใจ ธรรมขันธ์

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น๒) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓๗๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๕ คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการตีความสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑. คุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๓)

     ๒. ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

     ๓. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะ คือ (๑) เจ้าหน้าที่ต้องมีความพึงพอใจ มีใจรักในการบริการประชาชน เปรียบประชาชนทุกคนที่มารับบริการดุจญาติของเราเอง (๒) พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่มีความเพียรพยายามและมีความอดทนอดกลั้นต่อสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้า (๓) ควบคุม ตรวจตราการทำงานของเจ้าหน้าที่และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลไถ่ถามความต้องการของประชาชนที่มารอรับบริการ (๔) ผู้ปฏิบัติงานต้องคอยเตือนตนเองอยู่เสมอว่า ประชาชนคือบุคคลสำคัญที่จะต้องให้ความใส่ใจ ดูแลทุกข์สุขผู้ที่มารับบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา


Keywords


คุณภาพ, การให้บริการสาธารณะ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com