การวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรม เพื่อส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต

Phrakhu Prariyatkittiyaporn (สุทัศน์ กิตฺตินาโม)

Abstract


       การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการเผยแผ่หลักธรรมของ พระอาจารย์สุบิน ปณีโต และการเผยแผ่หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ๒)เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโตโดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและการสัมภาษณ์เจาะลึก การทำวิจัยพบว่า แนวคิดนักเผยแผ่หลักธรรม ที่ดีต้องสร้างบุคลิกภาพที่น่าเคารพเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นหรือผู้ฟัง ยึดหลักของพระพุทธเจ้า ผู้ถือประมาณในธรรม ทำให้บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือผลการวิจัยพบว่าใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมและเข้ากับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ให้ทันกับยุคสมัย โดยการนำแนวคิดหลักธรรมเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาของคน ในความต้องการให้อยู่ในหลักความพอเพียง ทำให้คนในชุมชนมีการเอื้ออาทร และลดความเห็นแก่ตัวการวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต พบว่า ท่านได้ใช้หลักธรรมะเข้าไปสอดแทรกกับกลุ่มประชาชนที่เด่นชัด ธรรมดังกล่าวนั้นได้แก่ความมีเมตตาพรหมวิหารของท่านเป็นเบื้องต้น อันเป็นต้นทุน ที่จะโน้มน้าวสอนให้คนในชุมชนเชื่อและปฏิบัติตาม ด้วยการ พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส,เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีคือความซื่อสัตย์ ความสามัคคี นอกจากนั้นคนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การเปลี่ยนแปลงนั้น มาจากโครงสร้างของพระอาจารย์สุบินกับคนในชุมชน, ความจริงข้อนี้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา เรื่องนี้ทำให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งพระอาจารย์สุบิน ปณีโต มีทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการของท่านที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมะมีทั้งหลักปริยัติ และปฏิบัติ ความจริงดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสู่สังคมโลกปัจจุบัน


Keywords


การวิเคราะห์, แบบแผนการเผยแผ่, หลักธรรม, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์, พระอาจารย์สุบิน ปณีโต

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com