การศึกษาความพึงพอใจในการเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนในรายการธรรมะ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงบินหลา จังหวัดภูเก็ต

พระพรชัย สีลเตโช

Abstract


     การศึกษาความพึงพอใจในการเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนในรายการธรรมะ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงบินหลา จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนในรายการธรรมะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงบินหลา จังหวัดภูเก็ต (๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงบินหลา จังหวัดภูเก็ต การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research )จากการวิจัยสรุปประเด็นผลได้ ๔ ประเด็น ดังนี้

     ๑. ด้านผลที่ได้รับจากการเปิดรับฟังรายการธรรมทางวิทยุของผู้ฟัง ใน ๔ ด้าน พบว่าด้านความรู้ที่ได้รับของผู้ฟังระดับดีมากเช่น อิทธิบาท ๔ เป็นต้น ด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีของผู้ฟังระดับดีมากเช่น สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น ด้านการส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ของผู้ฟังระดับดีมากเช่น กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น ด้านการประยุกต์ใช้ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตระดับดีมาก โดยภาพรวมผลของผู้ฟังที่ได้รับในการเปิดรับฟังรายการธรรมระดับดีมากเช่น ศีล ๕ เป็นต้น

     ๒. ด้านความพึงพอใจของผู้ฟังต่อการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ พบว่าผูฟังมีความพึงพอใจรายการธรรม ระดับดีมาก ส่วนความพึงพอใจของผู้ฟังด้านเนื้อหารายการระดับดีมากเช่น การบรรยายธรรมเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น ด้านการมีส่วนร่วมในรายการระดับดีมาก เช่น การโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อธรรมต่างๆ เป็นต้น โดยภาพรวมผู้ฟังมีความพึงพอใจต่อรายการธรรมะด้านรายการ, การมีส่วนร่วม,การออกอากาศ ระดับดีมาก

     ๓. ด้านความคิดเห็นของผู้ฟังต่อการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ ผู้ฟังมีความคิดเห็นว่ารายการธรรมะมีความหลากหลายมีสาระน่าติดตาม,ไดความรู้ในหลักธรรมนำมาสอนลูก หลาน การเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ ยังน่าสนใจเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อประชาชนอีกช่องทางหนึ่งในด้านการรับฟังสาระธรรม  การเผยแผ่ธรรมควรมีจุดเด่นที่จะสื่อธรรมให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใดเป็นหลัก เช่น กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยหนุ่มสาว,กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ผู้นำเสนอธรรมจะได้จัดเนื้อหาธรรม และวิธีการเสนอได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโชยน์ต่อผู้ฟังรายการธรรมะทางวิทยุ

     ๔. ด้านเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ฟังต่อการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ  ผู้ฟังมีข้อเสนอแนะว่า การเผยแผ่ธรรมควรมีการเน้นให้มีการพัฒนาเป็นทีมงาน ต้องมีการร่วมกันวางแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงการเผยแผ่ธรรมอยู่เสมอ ทั้งในส่วนบุคคล อุปกรณ์ วิธีการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการเผยแผ่ธรรมให้ดียิ่งขึ้นไป

Keywords


ความพึงพอใจของผู้ฟังในการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com