ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

โยธิน ชัยธิสาร

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร  ๒) ศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากร  ๓)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๖๙ คน จากการหากลุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และนำแบบสอบถามไปมอบตามกลุ่มภารกิจและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามกำหนดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร  ๒ ตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient )

ผลการวิจัยพบว่า

      ๑. การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๐) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ๔ด้าน ได้แก่ ด้านสีลสามัญญตา (  =๔.๕๗) ด้านเมตตามโนกรรม (  =๔.๕๓) ด้านเมตตากายกรรม   (  =๔.๕๓) ด้านเมตตาวจีกรรม (  =๔.๕๐) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๒ ด้านได้แก่ ด้านสาธารณโภคี (  =๔.๔๙) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (  =๔.๔๗) ตามลำดับ

      ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆได้ เพื่อให้การปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

      ๓. การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ๐.๐๑ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง(r=๐.๖๓๐)

      ๔. ข้อเสนอแนะผู้บริหารองค์กรควรนำหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้ ๑) ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความความจริงใจ รู้จักสัมมาคาราวะ มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมีเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอยู่เสมอในองค์กร ๒) กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ๓) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้หลักธรรมะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีและด้านทิฏฐิสามัญญตา

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com