แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย

พระครู โกศลวชิรกิจ, ดร.พิษณุ บุญนิยม

Abstract


      บทความวิชาการนี้มีความประสงค์ที่จะนำเสนอมุมมองการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยทำให้พบว่า ระบบราชการไทยมีความใหญ่โตจนเกินไปทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความมุ่งมั่นและขาดความจริงจังจริงใจ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่และมีอำนาจยังขาดการรับฟังเสียงจากนักวิชาการและประชาชนทำให้การปฏิรูประบบราชการไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยนอกจากมองไปที่ตัวระบบราชการแล้ว ยังจะต้องมองไปที่ตัวผู้นำการบริหารที่มีอิทธิพลครอบงำ และชี้นำการประพฤติปฏิบัติงานราชการของข้าราชการทั้งหลายให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนโดยส่งเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการบริหารงานมากยิ่งขึ้นก็เพื่อความสงบสุข ความเรียบร้อยในบ้านเมือง ภาพลักษณ์ของข้าราชการในสายตาประชาชนก็จะดีตามไปด้วย


Keywords


การปฏิรูประบบราชการ, ประเทศไทย.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com