การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

จิรายุ เกื้อทาน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาตามหลักอิทธิบาท ๔ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่  ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์การทำงาน และศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ตามตำแหน่งหน้าที่ ได้จำนวน ๔๓๖ คน แยกเป็นรายผู้บริหารสถาน ๑๑๓  คน  และครูผู้สอนจำนวน ๓๒๓ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๘๐ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบหาค่าที (t-test แบบ independent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (Secheffe’method) และการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

     การบริหารงานวิชาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักจิตตะและด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักวิมังสา  รองลงมาคือด้านการใช้หลักวิริยะในการบริหารงานวิชาการและปฏิบัติต่ำสุดคือด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักฉันทะ 

     การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕  โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติกว่าครูผู้สอน  เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษาและจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

     แนวทางในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาส่งเสริมทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  ๑ บุคลากรควรรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ  ครูผู้สอนควรมีความเพียรพยายามในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ควรทุ่มเทเวลาการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษามากกว่าเวลาของตนเอง ผู้บริหารและครูผู้สอนควรพยายามให้ความสำคัญการร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี


Keywords


การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com