การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คำสังข์ พลหาญ

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ๑) เพื่อศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต๑๒)เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต๑สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำนวน๔๓๗คนได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑. สภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยภาพรวมมีการปฏิบัตระดับมาก (  =  ๔.๐๓ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับการปฏิบัติจากมาก ไปหาน้อย  ๓  อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดทำรายงานประจำปี (SAR)

    ๒. แนวทางในการประคุณภาพภายในสถานศึกษาของ พบว่า กิจกรรมที่ควรดำเนินงานเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียนลำดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับแรกได้แก่โรงเรียนควรดำเนินการให้มีการวัดผลและประเมินผล ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโรงเรียนควรพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนควรจัดระบบบริหารจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน


Keywords


การประกันคุณภาพ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com