การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

พระมหารัฐภูมี รตนรํสี (ขานถม)

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำแนกตามเพศและระดับชั้นเรียนและเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ จำนวน ๒๑๒ คน เป็นชาย ๘๗ คน และหญิง ๑๒๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าตัวแปร ได้แก่ ค่าที (t-test แบบ Independent groups)

ผลการวิจัย พบว่า

     การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่มีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมการฝึกสมาธิอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ส่วนด้านอื่นๆ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านกิจกรรมบันทึกความดีกิจกรรมนิทานธรรมะด้านกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันด้านการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาด้านกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงด้านกิจกรรมวันธรรมสวนะด้านกิจกรรมสมาทานศีลและการแผ่เมตตาด้านกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีและด้านกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน ตามลำดับ

     การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

     แนวทางการส่งเสริมนักเรียนเห็นว่าควรให้มีส่งเสริมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้าน๑. ด้านกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาควรทำบุญตักบาตรและการฝึกสมาธิ เป็นต้น ๒. ด้านกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูควรศึกษาบุคคลต้นแบบที่มีความกตัญญูกตเวทีการทำบุญอุทิศบุพพการีชนเป็นต้น ๓.ด้านกิจกรรมวันธรรมสวนะควรฝึกสมาธิ แผ่เมตตา และการทำบุญตักบาตร เป็นต้น ๔.ด้านกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงควรมาให้ทันเวลาเข้าแถว และการไหว้พระสวดมนต์อย่างตั้งใจ ๕.ด้านกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคน๖. ด้านกิจกรรมสมาทานศีล และการแผ่เมตตานักเรียนควรให้มีส่งเสริมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านกิจกรรมสมาทานศีล และการแผ่เมตตาโดยนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสมาทานศีล และการแผ่เมตตาทุกคน และโรงเรียนควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนชอบในกิจกรรมสมาทานศีล และการแผ่เมตตา ๗. ด้านกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน นักเรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันอยู่เสมอๆ ๘. ด้านกิจกรรมบันทึกความดีกิจกรรมนิทานธรรมะควรโรงเรียนควรมีแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความดีกิจกรรมนิทานธรรมะ๙.ด้านกิจกรรมการฝึกสมาธิ ควรการปรับเวลาให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม และ๑๐.ด้านกิจกรรมสืบสานความเป็นไทยโรงเรียนควรมีแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานความเป็นไทยให้มากกว่านี้


Keywords


การมีส่วนร่วมของนักเรียน, คุณธรรมและจริยธรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com