การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของ เทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พระวิชิต วชิรญ (จันทคาม)

Abstract


    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม ๒) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ ๓) ศึกษาแนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมมาใช้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๕๔ คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และด้วยการทดสอบค่าที (t–test แบบ Independent sample) ใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’ method) และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการวางแผนการบริหารงาน  ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านการติดตามและประเมินผล

    ๒) ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปอภาร อำเอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

    ๓) ด้านการตัดสินใจ เทศบาลควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมทำกิจกิจกรรม โครงการต่างๆ และร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้านการวางแผนการบริหารงาน เทศบาลควรมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องมีการวางแผนงานเป็นลำดับขั้นตอน ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนควรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ อาจประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนหรือจัดเวทีชุมชน ประชาคมเพื่อให้แจ้งไปยังประชาชนให้รับทราบโดยทั่วกัน  ด้านการติดตามและประเมินผล  เทศบาลควรแต่งตั้งให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ติดตามงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

Keywords


การปฏิบัติงาน, ธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com