การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ของบุคลากร ในโรงเรียนกัลยาณวัตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุพวรรณ เจริญเชื้อเกตุแก้ว

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน และศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหาร จำนวน ๓๔ คน และครูผู้สอน จำนวน ๙๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test แบบ independent sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่(Scheffe’s method) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)

      ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติในระดับมากโดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือด้านทิฏฐิสามัญญตา รองลงมาคือด้านเมตตากายกรรมส่วนด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือด้านเมตตาวจีกรรมการเปรียบเทียบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม๖ ของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน

     แนวทางในการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม๖ ของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นคือ ควรดำเนินการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ใช้หลักธรรมมาภิบาลและหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน บุคคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ โดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร บุคลากรควรมีโอกาสวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร การบริหารงานทุกด้านและทุกฝ่ายควรมีการสื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้องตรงกัน ควรประชุมอย่างสม่ำเสมอและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนวคิดและอภิปรายได้อย่างหลากหลาย ควรให้การสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานในเวทีการแข่งขันทุกระดับเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและสามัคคี  จัดกระบวนการทำงานให้มีระบบ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก

Keywords


การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, หลักสาราณียธรรม ๖

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com