ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

ร.ต.อ.นพดล ถาโงกโป้

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑)ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท๔ของข้าราชการตำรวจ๒)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการตำรวจและ๓)ศึกษาแนวทางเสริมสร้าง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวดขอนแก่น จำนวน๑๒๐คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ ทดสอบไคสแควร์และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน๕คน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

ผลการวิจัยพบว่า

      ๑.ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท๔ของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก(µ= ๔.๐๖)

      ๒.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่อายุการศึกษาชั้นยศรายได้ต่อเดือนกับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท๔ของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันในทุกด้านจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

      ๓.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท๔ของข้าราชการตำรวจ(๑)พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปรารถนาจะทำงานให้บรรลุผลพึงพอใจในตำแหน่ง และหน้าที่ที่ได้รับ(๒)ความพากเพียรพยายามปฏิบัติทำในสิ่งที่ตนรับผิดชอบดูแลรักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานที่เรารับผิดชอบไปสู่ผลสำเร็จ(๓)ตรงต่อเวลาเอาใจใส่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่(๔)ความหมั่นสอดส่องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน


Keywords


ประสิทธิผล, การปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาท๔

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com