การใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ไพทูล ทุมมาวัติ

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์๑.เพื่อศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์๒.เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศอายุและระดับการศึกษาต่างกันและ๓.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ครูผู้ดูแลเด็กที่ทำการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมดจำนวน๑๔๑คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า๕ระดับและมีค่าความเที่ยงตรง (IOC)  เท่ากับ๑ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๘๙๓วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt – test และF - test

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑. การใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ด้านฉันทะด้านจิตตะด้านวิมังสาและด้านวิริยะตามลำดับ

    ๒.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท๔ของผู้บริหารในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันพบว่ามีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน

    ๓.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท๔ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถเพื่อจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพควรมีการให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จควรมีความพยายามไม่ย่อท้อต่อการทำงานและมีสมาธิในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Keywords


หลักอิทธิบาท๔, การปฏิบัติงาน.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com