การใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อนงค์ ภูทองกรม

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑.เพื่อศึกษาการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ๒.เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ที่มีเพศ  อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน  ๓.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน ๘๙  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ และมีความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ๑.๐๐ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๘ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า

   ๑. การใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  อำเภอยางตลาด  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ  คือ ด้านสมานัตตา ด้านทาน  ด้านอัตถจริยา  และด้านปิยวาจา ตามลำดับ

   ๒. ผลการเปรียบเทียบ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีเพศ  อายุ  และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ส่วนรายด้านปิยวาจาจำแนกตาม อายุ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ ๐.๐๕  นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง

   ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ด้านทาน มีข้อเสนอแนะ คือ ควรช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานตลอดจนประชาชนทั่วไปในทางที่ชอบผู้บังคับบัญชาควรให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือเกื้อกูล

Keywords


หลักสังคหวัตถุ ๔, การบริหารงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com