การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์, พระครู สุธีวรสาร

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๒. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐๐ คน จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๕  ได้จำนวน ๑๐๐  คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน ๓๐ ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล              

    ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการศึกษาวิจัย พบว่า

    ๑. การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ๑) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด ๖) การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ๗) การดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ๘) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

    ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงสร้างการบริหาร  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความจำเป็นของการพัฒนากำหนดวิธีดำเนินการครอบคลุมด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารเพื่อนำไปสู่เป้าหมายกำกับติดตามส่งเสริม ประเมินผล และผดุงประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมตรวจสอบและทบทวน การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ และกำกับติดตามส่งเสริม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาได้จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนรับทราบ

Keywords


การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ, การบริหารสถานศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com