ปัจจัยในการลงทุนผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วนา วระบุตร, ดร. รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑.  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการลงทุนผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยในการลงทุนผลิตผ้าไหมมัดหมี่  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาจำนวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

    สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษามีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐  บาท มีประสบการณ์ในการทอผ้าไหมมัดหมี่มากกว่า ๑๐ ปี สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ส่วนมากทอไว้เพื่อขายและใช้ในครัวเรือน ปัจจัยในการลงทุนผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ทั้ง ๔ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านวิธีการจัดการ ด้านวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์  และด้านเงินทุน อยู่ในระดับมาก  ตามลำดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สมาชิกแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญกับกลุ่มสมาชิกมากขึ้น และช่วยสนับสนุนกลุ่มสมาชิกในเรื่องเงินสนับสนุน การส่งเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ ความชำนาญให้กลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม

Keywords


การลงทุนผลิตผ้าไหมมัดหมี่, กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสระแก้ว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com