ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

อิทธิพล แก้วยา, ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


     การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตอำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ๒๓๔ ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ)Exploratory Factor Analysis) โดยวิธี Pricipal-Compnent  Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนนแกนออโธกอนนอลแบบวาริแมกซ์(VarimaxOrthognal Rotation) เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตอำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น

     ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑–๕๐ ปี ระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกส่วนมากมีจำนวน ๕ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรส่วนใหญ่  อยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท พันธ์ที่เกษตรกรเพาะปลูกจะมีอยู่ ๒ พันธุ์ ได้แก่ พันธ์บุรีรัมย์ ๖๐และ พันธ์สกลนคร สภาพทั่วไปในการส่งเสริมทางการตลาดพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ด้านบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ด้านช่องทางการจำหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง และด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตอำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในเรื่อง  เกษตรกรมีความเข้าใจในผลผลิตของตนเองว่าผลผลิตของตนเองจะให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบใด รองลงมาคือมีวิธีการให้ข้อมูลราคาผลผลิตเส้นไหมอย่างชัดเจน ต่อไปเป็น ขั้นตอนการเพาะปลูกมีความชัดเจน สามารถสร้างผลผลิตตามกำหนดเวลา ต่อไป มีพื้นที่จำหน่าย หรือตลาดกลางที่ใช้จำหน่ายผลผลิต ต่อไป ราคาของผลิตภัณฑ์จะประเมินผ่านต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนการเพาะปลูก การขนส่ง เป็นและองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักต่ำสุดคือ การตั้งราคามาจากหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการจัดหาตลาด พื้นที่จำหน่าย


Keywords


การส่งเสริมทางการตลาด, เกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, หม่อนไหม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com