การศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการตลาด ของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่น

เอกรัตน์ สุทธยดิลก, ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ๑. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่น ๒. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๕ คน ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕%  จากประชากรทั้งสิ้นจำนวน ๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่  (Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

   ๑.สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑ และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙  มีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑  รองลงมาคือ อายุ ๔๑ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗ รองลงมาคือ ระดับปวส คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ รายได้ประจำต่อเดือนรายได้ ๔๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ รองลงมาคือ รายได้ ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗

   ๒.ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลิตภัณฑ์ขาดความแปลกใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ รูปทรง ลวดลายเดิม ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกน้อยอยู่ในระดับปานกลาง และ มีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อยู่ในระดับปานกลาง และผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับต่ำปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปรับราคาขายได้ยาก เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอยู่ในระดับปานกลาง และพบปัญหาหนี้สูญจึงทำให้ต้องจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้น อยู่ในระดับต่ำ ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านการจัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหารักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ได้อยู่ในระดับปานกลาง

   รองลงมาคือ ไม่สามารถกระจายสินค้าไปถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง (ขายได้เฉพาะบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น) อยู่ในระดับปานกลางและทำเลที่ตั้งยากแก่การเข้าถึงของลูกค้าอยู่ในระดับต่ำ ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขาดการร่วมมือจากภาครัฐ ในการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดียต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง และส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้ารายย่อย ไม่ได้กระตุ้นการส่งเสริมการขายกับพ่อค้าคนกลาง อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  พนักงานในร้านแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดีอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานขาดงานบ่อยอยู่ในระดับต่ำปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สินค้าแต่ละอย่างวางปะปนกันอยู่ในระดับต่ำ รองลงมาคือ การจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ทำให้ลูกค้าหาสินค้ายาก อยู่ในระดับต่ำและการคิดเงินช้า ทำให้ลูกค้ารอนาน อยู่ในระดับต่ำ ปัญหาทางการตลาดของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  บริเวณที่ตั้งร้านหาง่ายอยู่ในระดับปานกลาง และ บริเวณในร้าน และนอกร้านมีความสะอาดอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือการตกแต่งร้าน สวยงาม สบายตา น่าเข้าไปใช้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และลูกค้าหาสินค้าง่าย อยู่ในระดับปานกลาง


Keywords


การตลาด, ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com