ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เปรมวดี ทศชา, ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปที่มีต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๐๘ คน เลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากการศึกษาพบว่า

      ๑. สภาพทั่วไปของผู้ทอผ้าไหมไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปี ขึ้นไป การศึกษาสูงสุดจบชั้นประถมศึกษา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีช่องทางการเรียนรู้จากญาติพี่น้อง ระยะเวลาและประสบการณ์ด้านการทอผ้ามากกว่า ๖ ปีขึ้นไป ใช้เงินทุนส่วนตัวเป็นหลัก แหล่งจำหน่ายส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ

      ๒. สภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง ๓ ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการผลิต และด้านการตลาด ตามลำดับ

      ๓. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มี ๑๘ ประเด็นดังนี้ ๑) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า ๒) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดหาช่องทางการ จัดจำหน่าย ๓) นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ตามยุคสมัย ๔) การต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น การสั่งซื้อผ้าไหมไทย ครบทุกแบบตามกำหนดรายการ คิดราคาพิเศษ ๕) ผ้าไหมที่ผลิตมีลวดลายที่หลากหลาย ๖) มีบริการจัดส่งสินค้ามีบริการจัดส่งสินค้า ๗) ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ๘) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ๙) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ๑๐) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ๑๑) มีการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงให้กับลูกค้าในตลาดระดับบน ๑๒) มีขนาดและลวดลายของผ้าไหมไทยให้เลือก ในราคาที่แตกต่างกัน ๑๓) ลวดลายผ้าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม ๑๔) ปริมาณการผลิตในแต่ละปีสอดคล้องกับยอดจำหน่าย ๑๕) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ๑๖) ป้องกันการสัมผัสความชื้นหรืออากาศ ๑๗) ความเพียงพอของปัจจัยการผลิต ๑๘) บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้


Keywords


การจัดการผลิตภัณฑ์, ผู้ทอผ้าไหมไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com