การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ำหัวฝาย”ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ชนิดาภา มาตราช, ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ๒) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ๓) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่“ลายฟองน้ำหัวฝาย” ตำบลปอแดง  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน ๗๐ราย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) มาอธิบายโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และแสดงตารางประกอบ

     ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ำหัวฝาย” ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐หมู่บ้าน จำนวนประชากร ๘๕คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง ๕๐-๕๙ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จำนวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผ้าไหม จำนวน ๑ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ประสบการณ์ในการทอผ้า ๒๐-๒๙ปี รายได้ของสมาชิกผลิตต่อหูก เท่ากับ ๒๐ผืน ราคาต่อผืน ๑,๐๐๐บาท  ดังนั้น สมาชิกมีรายได้ทั้งหมดต่อหูกเท่ากับ ๒๐,๐๐๐บาท

     ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อหูก ๑๖,๖๓๘.๓๕ บาท และเฉลี่ยต่อผืน ๘๓๑.๙๒ บาท ประกอบด้วยต้นทุน ต้นทุนวัตถุดิบ ๘,๕๕๐บาท ร้อยละ ๕๑.๓๙ต้นทุนค่าแรงทางตรง๗,๐๐๐บาท ร้อยละ ๔๒.๐๗ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ๑,๐๐๐บาท ร้อยละ ๖.๐๑ต้นทุนคงที่ ๘๘.๓๕ร้อยละ ๐.๕๓ สมาชิกมีรายได้ทั้งหมด ๒๐,๐๐๐บาท นำมาหักต้นทุนการผลิตทั้งหมด ๑๖,๖๓๘.๓๕บาท ทำให้สมาชิกได้รับกำไรสุทธิ ๓,๓๖๑.๖๕บาท  เนื่องจากลักษณะการทอผ้าไหมของสมาชิกใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานครัวเรือนเป็นหลักในการทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ำหัวฝาย”  ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งการดูแลด้านวัตถุดิบต้นทุนสูง  กำไรต่อหูกลดลง

Keywords


อัตราผลตอบแทน, ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com