การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สุพัตรา ประจง, ดร.บุญชนะ ทาโยธี

Abstract


       สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์  คือ ๑)  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และ ๒)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จำนวน  ๑๐๐ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน  ๓๗  ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าระหว่าง๐.๖๗-๑.๐๐ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีค่าระหว่าง  ๐.๓๒ – ๐.๗๖  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ๐.๙๔  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 

ผลการวิจัยพบว่า

       ๑)  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดสองด้านและระดับมากสี่ด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการวางแผนงานวิชาการ  และด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ  ตามลำดับ

       ๒)  บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยลำดับตามจำนวนความถี่จากสูงสุดไปหาต่ำสุด  สามอันดับแรก คือ  ควรมีจัดอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  ควรมีการจัดอบรมการพัฒนางานวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้โดยตรงที่โรงเรียน  และ  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

Keywords


การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com