ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พยุงศักดิ์ นันรักษา

Abstract


    สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์  คือ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  และ ๒)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน ๑๐๐คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน  ๖๑  ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)มีค่าระหว่าง๐.๖๗-๑.๐๐มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีค่าระหว่าง  ๐.๒๑–๐.๗๗  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ๐.๙๕สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑)  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตบุคคลด้านการสร้างแรงบันดาลใจด้านการกระตุ้นให้เกิดปัญญา และด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ตามลำดับ

     ๒)  บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยลำดับตามจำนวนความถี่จากสูงสุดไปหาต่ำสุด  สามอันดับแรก คือผู้บริหารควรส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นรายบุคคลผู้บริหารควรมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานตามความรู้ความถนัดและความสามารถของเพื่อนร่วมงานแต่ละบุคคล  และ  ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศให้เพื่อนร่วมงานได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคดและเสนอแนะร่วมกัน

Keywords


ภาวะผู้นำ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com