การใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

วินัยธรสุดใจ ชิตมโน

Abstract


บทคัดย่อ

         บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียน (2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงานต่างกัน และ (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ช่วยผู้บริหารครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 86 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent sample)  และ  F-test  (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า

1)  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา  ด้านสีลสามัญญตา  ด้านเมตตากายกรรม  ด้านเมตตามโนกรรม  ด้านเมตตาวจีกรรม  และสาธารณโภคี ตามลำดับ 

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารโรงเรียน โดยเรียงลำดับตามจำนวนความถี่จากสูงสุดไปหาต่ำสุด สามอันดับแรก คือ ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อความเป็นธรรม ควรมีสวัสดิการในโรงเรียนให้ดีเพิ่มขึ้น และ ผู้บริหารควรเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์

ABSTRACT

          The objectives of thisarticle are as follows: 1) to study an Application of Saraniyadhamma Principles. 2) to compare the Application of Saraniyadhamma Principles based on the opinions of personnelwith independent variables include gender, marital status, age, education qualification and work experience. 3)  To study the suggestions regarding the Application of Saraniyadhamma Principles.The sample of this study consisted of 68 administrative assistant, teacher andpersonnel. The instrument for data collection was a set of fiverating scale questionnaire. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (independent sample) and F-test (One Way ANOVA).

The research results were found as follows; (1) The opinions of an Application of Saraniyadhamma Principles were at high levels.  Sorting arithmetic meant from highest to lowest respectively, Diṭṭhisāmaññatā (to be endowed with right views along with one’s fellows, openly and in private) was at high level , Sīlasāmaññatā (to keep without blemish the rules of conduct along with one’s fellows, openly and in private)  was at high level , Mettaākāyakamma (to be amiable in deed, openly and in private) was at high level , Mettāmanokamma: to be amiable in thought, openly and in private) was in high level , Mettāvacīkamma: to be amiable in word, openly and in private) was at high level  and Sādhāraṇabhogitā (to share any lawful gains with virtuous fellows) was at high level. (2) The assumption test conclusions, Personnel with differences in gender, marital status, age, education qualification and work experience did not differ in opinions in all aspects and each aspect oppose to the hypothesis. (3) Suggestions about the Application of Saraniyadhamma Principles in Buddhist General Education School Administration. by the order by number of frequency from highest to lowest, the first three top were, the administrators should comply with the rules, with equality and Non-discrimination; Each and every person should have a good salary and benefits; the administrators should pay more attention to the problems that have come up and concentrate on rectifying the problems.

 


Keywords


หลักสาราณียธรรม 6; การบริหาร; Administration; Saraniyadhamma

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com