การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

จุฑามาศ ภูสง่า

Abstract


บทคัดย่อ

         วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน 30 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.954 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัย พบว่า

1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้      ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ด้านหลักความมีส่วนร่วม ตามลำดับ

2) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาล มีดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดกรอบระเบียบ วินัย ข้อบังคับในสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักคุณธรรมในการบริการองค์กรโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4 ในบริหารงานอย่างมีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้ความเท่าเทียมกันโดยยึดหลักมาตรฐาน หลักความถูกต้อง ดีงาม ตามหลักประชาธิปไตย และควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านวัสดุและงบประมาณในการใช้จ่ายภายในโรงเรียน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการจัดกิจกรรม โครงการ แผนและงบประมาณในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้ทรัพยากรทางด้านงบประมาณและสาธารณูปโภคที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด

ABSTRACT

         The objectives of the Thesis are as follows: 1) to study the Management an Application of the good governance principles to the school administrations. 2) to compare the management an Application of the good governance principles to the school administrations based on the opinions of personnel with independent variables include gender, age and work experience. 3) To study the suggestions regarding the management an Application of the good governance principles to the school administrations. The sample used in this study were teachers the schools under the office of kalasin secondary educational service area 24 academic year 2558 number 324 people. The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaire, including Index of Item – Objective Congruence between 0.60 – 1.00 and reliability coefficient 0.954. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (independent sample) and F-test (One Way ANOVA) by computer program building blocks in the analysis and interpretation results.

The research results were found as follows : 1) The opinions of an Application of the good governance principles to the administration of the schools under the office of kalasin secondary educational service area 24 were at highest levels. Sorting arithmetic meant from highest to lowest respectively, Ethics was at highest level, Transparency was at highest level, Rule of Law was at highest level, Value for money was in highest level, Accountability was at highest level and Participation was at highest level. 2) The assumption test conclusions, teachers with differences in sex, age and work experience did not differ in opinions in all aspects and each aspect oppose to the hypothesis. 3) Suggestions about the Application of the good governance principles. As follows : Administrators must assign frame regulation, discipline regulations in the school the opportunity to participate. Administrators must use the moral principles in the organization of services Itthipada IV (basis for success) Sangahavatthu IV (bases of social solidarity) and Four sublime states of mind in administration with justice. Honest, transparent, fair performance to equality based on standard, principle of accuracy and good according to the principle of democracy. And should set good examples for their subordinates. Administrators should be open to teachers, students, parents and the community. Participation in the administration of materials. and budgetary spending on schools, Transparent accountability. Administrators should be open to teachers, students, parents and the community. Comment and decided to participate in activity, project planning and budgeting in schools. Administrators should have used resources on a budget. The utility of this and limited to achieve maximum benefit and value.


Keywords


การบริหาร; หลักธรรมาภิบาล; Administrations; Good Governance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com