การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นวลอนงค์ ขาวทองหลาง

Abstract


      บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีเพศ  ตำแหน่งและประสบการณ์ในการทำงานต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสำหรับพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอนจำนวน 210 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง  0.49 – 0.89  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 

ผลการวิจัยพบว่า

1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ

2) การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า  บุคลากรที่มีเพศ  ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทำ งานต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน ตามความถี่สูงสุดของแต่ละด้าน ดังนี้ ควรมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  ควรมีสารสนเทศจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูทุกปีการศึกษา  ควรจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ควรมีผู้รับผิดชอบตามปฏิทินอย่างชัดเจน และ ควรมีข้อมูลสารสนเทศแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากรายงานประจำปี

ABSTRACT

           The objectives of this thematic paper were: 1) to study the Administration of the internal quality assurance system for development private schools under the mueng kalasin primary educational service area office 1.  2) To compare the administration of the internal quality assurance system for development private schools under the mueng  kalasin based on the opinions of personnel within dependent variables include Sex, position and work experience, and 3) to study the suggestions regarding the administration of the internal quality assurance system for development private schools under the mueng kalasin. The sample used in this study were Directors, deputy directors and teachesr number 324 people. The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaire, including Index of Item – Objective Congruence between 0.67 - 1.00 discrimination between 0.49 - 0.89 and reliability coefficient 0.98. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (independent sample) and F-test (One Way ANOVA) by computer program building blocks in the analysis and interpretation results.

The research results were found as follows : 1) Personnel have the opinion on the Administration of the internal quality assurance system for development private schools under the mueng kalasin were at high levels. Sorting arithmetic meant from highest to lowest respectively, The provision for monitoring the quality of education. The management and information. The development plan of school education management. In the development of quality education. and the standard of educational institutions, respectively.  2) the Administration of the internal quality assurance system for development private schools under the mueng kalasin primary educational service area office 1  found that personnel with Sex, position and work experience is different. Overall opinion was not significantly different. But when the aspect. The management and information are different. Significantly .05. The other side is no different. 3) Suggestions about the Administration of the internal quality assurance system by private. According to the maximum frequency of each side. Should have a standard of school education standards internationally. Should have information learning experiences of teachers in every academic year. Should the project activities, promotion, support policies about the educational management. There should be responsible for the calendar clearly and Should have information approaches to upgrade the quality and educational quality of the school from the annual report.


Keywords


การบริหารจัดการ; ระบบประกันคุณภาพภายใน; The Administration; The Internal Quality Assurance System

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com