การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา หนองกุงศรี ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

นันทิชา ปูเวสา

Abstract


    บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การทำงานต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 จำนวน 115 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ (Rating Scales) มีความเที่ยงตรง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า

1) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านและอยู่ในระดับมาก 3 ด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุดได้ดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความโปร่งใส ตามลำดับ

2) เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่าย พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การทำงานต่างกันโดยรวม และรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี 1 ดังนี้การบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต้องยึดระเบียบตัดสินปัญหาอย่างให้เกิดความชอบธรรมต้องมอบหมายภาระงานให้ครูทุกคนรับผิดชอบผู้บริหารต้องมีคุณธรรมในการบริหาร เพื่อสร้างศรัทธาต่อครูในโรงเรียนเช่นสร้างความเท่าเทียมกันมีศีลธรรมจริยธรรมเป็นต้น ต้องบริหารให้มีความชัดเจนถูกต้องตามระเบียบโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ ต้องสร้างองค์กรให้มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารยึดเสียงส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตยต้องปลูกจิตสำนึกช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มที่ในการทำงานของครูและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ABSTRACT

             The purposes of this research were 1) to in vestigate the implementation of good governance principles in school administration in Nongkungsi educational quality development network center1, 2) to compare the opinions of teachers to the implementation of good governance principles in school administration in Nongkungsi educational quality development network center 1 by gender, age, working experience, and 3) to ascertain the further suggestion sinapply in goodgovernance principles in school administration in Nongkungsi educational quality development network center 1. The samples in this study were 115 teachers in Nongkungsi educational quality development network center 1. The in strument used in this research was a rating scales questionnaire, including Index of Item – Objective Congruence between 0.67 - 1.00. and reliability coefficient 0.984. The statistics for the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–testand F-test (One Way ANOVA).

The research  results revealed that overall, the teachers’opinionson the implementation of goodgovernance principles in school administration in Nongkungsi educational quality development network center 1, were at the highest level, when considering each component it was found that three components were at the highest level, considering from the highest to the lowest mean in order: Responsibility, Participation, and Cost–Effectiveness, and the three individual components which were at high level were in order respectively: The Rule of Law, Morality and Transparency. When comparing, opinions class if i bigender, age, working experience, it was found that there were no significant differences of opinions among the teachers of different gender, age, working experience general and al components of study on the school administration in Nongkungsi educational quality development network center 1. Regarding the opinions of teachers to wards the implementation of good governance principles in school administration in Nongkungsi educational quality development network center 1, it was recommended that the admin is trative efficiency should follow the rules seriously and assign tasks according to the teachers for their responsibilities. The administration should be administered in a transparent manner. The administrator should create the harmony to personnel in the schools for efficient administration with goodgovernance. The administrator should provide an opportunity for the teachers to participate in school administration and to boost the ir awareness of principle democracy and help them to protect schools’ in terests that were in volved. In addition, they should use resources efficiently and economically.


Keywords


การบริหาร; หลักธรรมาภิบาล; Administration; Goodgovernance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com