นาโค นาคี : ความเชื่อกับสถานะในการวางตน

อดุลย์ หลานวงค์

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอธิบายศรัทธา ความเชื่อที่มีมาแต่เดิมคือความเชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพญานาคและกระแสสังคมปัจจุบันกับความเชื่อเรื่องพระยานาคที่ปรากฏในละครเรื่องนาคี ทำให้เกิดเป็นกระแสสังคมไทยปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งยากที่จะฉุดกระแสความเชื่อนี้ได้ เพื่อเสนอแนวทางในการปลงใจคือ การทำความเข้าใจ เข้าถึงและการพิจารณาเลือกถือเอาสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิตทางพระพุทธศาสนาควรเป็นเช่นไร ประโยชน์หรือสารัตถะแห่งความเชื่อเหล่านั้นคืออะไร จึงอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าทีทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้สังคมได้เห็นประเด็นหรือมุมมองแนวความคิดเพื่อประกอบกับศรัทธาที่มีมาแต่เดิม พร้อมอธิบายฐานะที่ได้โดยยาก 4 อย่างที่มุ่งจะเป็นการพัฒนาชีวิตที่ถูกต้องโดยเริ่มจากหลักสัมมาทิฏฐิและข้อธรรมคือทิฏฐุชุกรรม ต่อไป

ABSTRACT

          The first objective of this paper is to describe faith and original belief in relation to Phraya Nak (celestial snake) and current movement in the society, affected by the popularity of Thai drama ‘Nakhī’. The esteem of this drama is increasing, at the same time; the faith in Phraya Nak is increasing accordingly. The second aims at presenting the ways to understand, reach and consider the method of making choice of the matters considered as the essence of life, the ultimate goal of Buddhism and advantages of the belief. This paper therefore explains facts and position of Buddhism towards the belief in Phraya Nak and the original faith together with consideration of the concept of ‘Four Rear Conditions’ for life development based on Right View and Righteous Conduct.

Keywords


ฐานะที่ได้โดยยาก 4; ทิฏฐุชุกรรม; ศรัทธา; สัมมาทิฏฐิ; Faith; Four Rear Conditions; Righteous Conduct; Right View

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com