ถอดบทเรียนความสำเร็จของการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สุชา สิริจันทร์ชื่น, ศิวัช ศรีโภคางกุล

Abstract


บทคัดย่อ

          เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโข่ย ได้รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556 2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระแก้ว ได้รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 และ 3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงเรือ ได้รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของทั้ง 3 กลุ่ม 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ สมาชิก และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแนวคำถามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ทำการเก็บรวบรวมมา ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโข่ย 1.1) กลยุทธ์สู่ความสำเร็จคือ มีการคัดกรองสมาชิกโดยเน้นคนในชุมชนเป็นหลัก การสร้างความศรัทธาด้วยคณะกรรมการต้องมีธรรมาภิบาล ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดกติกาตามระเบียบข้อบังคับ 1.2) ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานคือสมาชิกมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการชุดเดิมทำให้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการและขาดการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงาน 1.3) แนวทางการพัฒนากลุ่มฯ คือ การพัฒนาองค์ความรู้หรือจัดเวทีทบทวนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกและคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี 2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระแก้ว 2.1) กลยุทธ์สู่ความสำเร็จคือ คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน 2.2) ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานคือ สมาชิกไม่มีความต้องการจะเป็นคณะกรรมการ และสมาชิกไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมแต่ละครั้ง 2.3) แนวทางการพัฒนากลุ่มฯ คือการสร้างคนรุนใหม่เพื่อสืบสานงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ 3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงเรือ 3.1) กลยุทธ์สู่ความสำเร็จคือกฎระเบียบข้อบังคับมีการทบทวนปรับปรุงทุกปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นภาวะผู้นำของคณะกรรมการ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 3.2) ปัญหาอุปสรรคคือ คณะกรรมการไม่แบ่งงานกันทำอย่างแท้จริง 3.3) แนวทางการพัฒนากลุ่มฯ คือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ทุกคนทุกฝ่ายได้รับทราบ     

    

ABSTRACT

          There were Saving for Production Groups (hereinafter refers to as “SPG”) in KhonKhaen Province which were succeeded and awarded at the provincial level in terms of the community development  as follows ; 1) SPG of NongKhoai Village (2013), SPG of SraKaew Village (2014), and 3). Nong Vaeng Rua Village (2015). Concerning the aforementioned fact, this article was aimed on these purposes; 1) to conduct the lesson learned from the aforementioned SPGs , 2) to investigate problems and obstacles in the management of the SPGs , and 3) to provide the recommendation /guideline for the effectiveness development of the SPGs. In order to fulfill those purposes, this article was based on the research conducted under the mixed method of in-depth interview and discussion with the focus group of 30 targeted population out of all members and committees of the SPG.

Result of the research revealed the key success strategies, problems, and development  recommendations/guidelines of each SPG as follows :

1) SPG of NongKhoai Village;  1.1) the key success strategies; community members’ participation in the selection procedure for the SPG’s members, the good governance of SPG concerning equal practices and the organization’s rules and regulations. 1.2) problems and obstacles of the SPG were the member’s consistent trust in the former committee which obstructed expected committees’ opportunity to work effectively , and the lack of revision of the current committee’s performances, 1.3) recommend dation for the effectiveness development of the SPG was the members’ knowledge development throughout the revision of the annual performances of the SPG.    

2) SPG of SraKaew Village;  2.1) the key success strategies were ; the SPG committee (elected at the general meeting of the SPG members) who performed under the concept of division of responsibilities, 2.2) problems and obstacles of the SPG were the member’s hesitation to work as the committee, and the lack of members’ opinion expression in meetings, 2.3) the recommendation for the effectiveness development of the SPG was the building of new generation members who were expected to have efforts for the development of the SPG.    

3) SPG of NongVaengRua Village; 3.1) the key success strategies were; the annual revision of the SPG’s rules and regulations which comply with the current situation, and the strong leadership of the committee which allowed them to work with critical ways of thinking and decision making, 3.2) problems and obstacles of the SPG was the clarification in committees’ division of responsibilities and duties, 3.3) recommendation for the effectiveness development of the SPG was the development of the public relation activities which foster the members’  understanding towards the SPG.


Keywords


กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ; กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต; การบริหารงานกลุ่ม; Group Performance Administration; Key Success Strategy; Saving for Production Group (SPG)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com