แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งในตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ภาควัต ศรีสุรพล, ศิวัช ศรีโภคางกุล

Abstract


บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายในตำบลนาชุมแสง และปัญหาการพัฒนาของกลุ่มอาชีพในตำบลนาชุมแสง รวมถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มอาชีพในตำบลนาชุมแสง รวมทั้งสิ้น 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาความตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายในตำบลนาชุมแสง ประกอบด้วย การจัดทำทะเบียนสมาชิก การทอผลิตภัณฑ์ตามความถนัด การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดทำบัญชี การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายส่วนปัญหาการพัฒนาของกลุ่มอาชีพในตำบลนาชุมแสง ได้แก่ ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการสร้างสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ขาดการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการผลิต  รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์และการจัดการที่ดี เนื่องจากการดำเนินงานจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มและในจังหวัดเท่านั้นสำหรับแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประกอบด้วย การจัดทำทะเบียนของกลุ่มอาชีพต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่มอาชีพ การศึกษาดูงาน สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีอย่างง่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงหรือจำหน่ายสินค้าโอทอปในงานประจำปีและงานอื่นๆตามความเหมาะสม

ABSTRACT

          This research was conducted under these following purposes ; to study the situation and condition of the promotion for the cotton textiles group in Nachumsang Sub-District, PhuWiang District, KhonKaen Province (here in after refers to as the sub-district), to investigate problems of the vocation groups in the sub-district, and to recommend for the strengthening of the vocation groups which were founded under the administrative area of the Nachumsang Sub-District Administration Organization. To conduct this research effectively, information collected from documentary  review, and the interviewing with the focus group which was comprised of 13 executive officials and members of the vocation groups, were analyzed under the descriptive methodology in accordance to the purposes of this research.

Results of this research revealed that the promotion efforts for the group in these following aspects: member registration, promotion of production by personal expertness and skills, capacities and skills training, product quality and packaging development, accounting knowledge training, public relation promotion, and the marketing promotion. On the other hand, problems of the groups were; lack of development of current and new products which were expected to meet the customers’ requirements, training activities which were organized in the cultivation season and public relations and product distributions which were seldom further beyond the area of the province’s OTOP events. Therefore, in order to overcome the aforementioned problems, guidelines for the strengthening of the vocation groups in this Sub-Districted were as follows: registration of each vocation group, shere experiences and learning between each vocation group as well as between the members of each group, study visit, promotion of fundamental knowledge in accounting system,and promotion of the expansion of products roadshows at the OTOP area in annual festival or another promotion events.


Keywords


การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ; Vocation Group Promotion

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com