กลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น

ธวัช ทะเพชร

Abstract


บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะ 2) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในจัดการขยะ 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของผู้สูงอายุ และ 4) เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น 384 คน โดยการสุ่มแบบ Multi-Stage Random Sampling สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมสภาพการจัดการขยะของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเก็บรวบรวมการคัดแยก การขนส่ง และการกำจัดอยู่ในระดับสูง 2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมจัดการขยะของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการความรู้ การสำรวจปัญหาและพัฒนาแผนจัดการขยะชุมชน  การปฏิบัติการตามแผนและการติดตามผลอยู่ในระดับสูง 3) มี 6 ประเด็นจากทั้งหมด 29 ประเด็น ได้แก่ 1) มีระบบกำจัดขยะภายในชุมชน 2) ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประเภทขยะ 3) มีระบบถัง/ช่องแยกขยะ 3 ประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการและเก็บค่าธรรมเนียม 5) กำหนดเวลาขนส่งขยะที่แน่นอน และ 6) การนำขยะไปฝากธนาคารขยะของชุมชน เป็นประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น โดยทั้ง 6 ประเด็น ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทำนายตัวแปรตามคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 49.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของผู้สูงอายุ ได้แก่ มีระบบกำจัดขยะภายในชุมชน โดยประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวสามารถทำนายการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 28.9 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4) กลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่นคือ กลยุทธ์ 4S ได้แก่ ระบบ (System) การแยก (Separate) มีบริการ (Service) และ มีเวลาขนส่งที่แน่นอน (Sure)

ABSTRACT

           The purposes of this research were: 1) to study conditions of waste management  2) to study conditions of participation in waste management 3) to analyze factors influencing on  participation in waste management of the old aged persons in KhonKaen province. The data collected in this research were questionnaires from 384 of the old aged persons in Khon Kaen province, and analyzed with multi-stage random sampling.The statistics used in this research included percentage, mean, standard deviation and Stepwise multiple regression and correlation analysis. The research results were found that: 1) The waste management of the old aged persons in four aspects on a whole was rated at a high level in comparison with the set criteria including collection, separation, transportation and elimination 2)  Participation in waste management of the old aged persons on a whole was rated at a high level in four aspects in comparison with the set criteria including the knowledge management, problem examination and  development of waste management plans, action plan conduct and a follow-up 3) There were six points from 29 points including 1) a waste elimination system with in the community 2) knowledge distribution about waste and types of waste 3) Separation tank / box of three types of waste including wet waste, dry waste and hazardous waste 4) Local administrative organization’s services and fees 5) The certain timing of waste transportation and 6) Waste deposit in community banks which were the important points influencing on participation in waste management of the old aged persons in KhonKaen province. These six points could explain variance or predict the dependent variable which was participation in waste management of the old aged persons at 49.7 percent and had   statistically significant level at .05. Moreover, the results were found that the most important point that influenced on participation in waste management of the old aged persons included waste elimination system within community which the only point could predict participation in waste management of the old aged persons at 28.9 percent and had statistically significant level at.05 4) The waste management strategies with the participation of the old aged persons in KhonKaen province were 4S strategies including System, Separate, Service and Sure.


Keywords


กลยุทธ์การจัดการขยะ; การมีส่วนร่วม; จังหวัดขอนแก่น; ผู้สูงอายุ; : KhonKaen Province; Participation; The Old Aged Persons; Waste Management Strategies

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com