เสรีภาพในพระไตรปิฎก

ชูชาติ สงกลาง

Abstract


บทคัดย่อ

         เสรีภาพในพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เสรีภาพในทางโลก (โลกิยะ) เป็นเสรีภาพตามความรู้สึกของบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ (2) เสรีภาพทางธรรม (โลกุตตระ) เป็นภาวะแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นเสรีภาพที่แท้จริงเมื่อกล่าวถึงเสรีภาพทางปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ โลกิยะปัญญา และโลกุตระปัญญาพุทธศาสนาได้วางหลักจริยธรรม รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า พระวินัยสำหรับสังคมสงฆ์ และศีลสำหรับบุคคลทั่วไปให้เลือกกระทำตามความเหมาะสมกับสถานภาพของตนโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชา เสรีภาพมีลักษณะเกิดจากการหยั่งรู้ โดยการเข้าไปพิจารณาอย่างถ่องแท้ ที่มีหลักการและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน และการกำหนดเสรีภาพในการแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ คือนิพพาน ได้แก่ ภาวะที่สงบ บริสุทธิ์ และเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่ในเครื่องร้อยรัด ของอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เป็นภาวะเหนือโลก เหนือสุขและทุกข์ ความดีและความชั่วทั้งปวงรู้ได้ด้วยประสบการณ์ของตน วิธีการเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มหาสติปัฏฐาน 4 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ ผู้ปฏิบัติจะบรรลุความบริสุทธิ์ทางจิตแต่ละขั้นจนสามารถละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง จึงถือว่าบุคคลได้บรรลุถึงเสรีภาพที่แท้จริง

ABSTRACT

         The Liberty in tipitaka to partition 2 Type is (1) Liberty in the World (Lokiya) are Liberty along with a sense of human have passion. (2) Liberty of dharma (Lokuttara) are a state of liberation from all defilements It is true Liberty. When it comes to the Liberty of wisdom in philosophy of Buddhism the ravāda is lokiyapaññā and lokuttarapaññā. The Buddhism has put ethics In cluding rules that discipline for social Monk and morality for individuals to action accordingly With their status do not fall under the authority of ignorance (avijjā). The Liberty have nature Of discernment by fully into consideration. The principle and regulation Obviously and Defining freedom in pursuit the extinction of suffering is nibbān in clued peace Purity and be free. Do not rely on your bind of Ignorance, Craving, Clinging. A condition in the world of Greater happiness and suffering good and all evil. Know by experience of one’s own. How to Reach of the extinction of suffering with practice to the three practices (tisikkhā) include Morality (silā) Concentration (samādhi) wisdom (paññā). The four of mindfulness setting up of mindfulness (mahāsatipatthāna) instrumental in practices for the extinction of suffering. The Practitioners to achieve a pure mental step can destroy a passion entirely Therefore deemed to have attained of The Real of Liberty


Keywords


เสรีภาพ; พระไตรปิฎก; The Liberty; The Tipitaka

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com