วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

Phrakhu Baidikasamer ,ธมฺมวฑฺฒโน (เป๋ากระโทก)

Abstract


วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของตำรวจ  และ (๓) เพื่อเสนอวิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  ชั้นทุติยภูมิ ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์

ผลการวิจัยพบว่า พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งประกอบไปด้วย หลักศรัทธาพละ ความเชื่อเป็นกำลังควบคุมความสงสัย หลักวิริยะ ความเพียรเป็นกำลังควบคุมความเกียจคร้าน หลักสติ ความระลึกได้เป็นกำลังควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ไร้สติ หลักสมาธิ ความตั้งใจมั่นเป็นกำลังในการควบคุมความฟุ้งซ่าน และหลักปัญญา ความรอบรู้เป็นกำลังควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ คือ ความประพฤติของข้าราชการตำรวจที่ดีที่กำหนดขึ้นไว้ให้ถือปฏิบัติ พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติให้ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคม หรือบุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งข้อปฏิบัติสำหรับอาชีพตำรวจอันจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย  มีมรรยาท ประพฤติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดศรัทธาจากตำรวจและเป็นที่เชื่อถือไว้ว่างใจของรัฐบาล และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของตำรวจ อาจเปรียบได้กับผู้รักษาศีลซึ่งจำต้องมีการสำรวมกาย วาจาและใจ  ให้อยู่ภายใจขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ถูกต้องชอบธรรม 

การประยุกต์พละ ๕ ประการนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปเพื่อความรู้ความมีหลักธรรมนำไปใช้ให้มีประโยชน์อย่างยิ่ง  ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อให้องค์กรสังคมตำรวจเกิดแนวคิดสรรค์สร้างสิ่งดีมีค่าให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจศีล สมาธิ ปัญญา มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลความสงบเรียบร้อยในสังคม หลักพละ ๕ ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในอาชีพตำรวจ ไม่ให้มีความเกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน ระมัดระวังไม่ให้ประมาท มีความตั้งใจมั่น และมีความรอบรู้ในหน้าที่การงานของข้าราชการตำรวจ  ดังนั้น หลักพละ ๕ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการตำรวจ คอยประคับประคองให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ตามจรรยาบรรณของตำรวจ จึงทำให้มีการพัฒนาทางด้านหน้าที่การงาน ช่วยหนุนเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

Full Text:

PDF

References


ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.

ณษมา สุวรรณานนท์. พ.ต.อ.หญิง. “การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ". ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๙).

วรพงศ์ คำลือ. ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ร.ม.(การเมืองและการปกครอง). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๗


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com