การศึกษาวิเคราะห์การใช้ขันติธรรมกับปัญหาเยาวชนไทยปัจจุบัน

พระทวีโชค เจตนาสุโภ (อิ่มชื่น)

Abstract


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเอกสารซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ เพื่อศึกษาขันติในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาปัญหาเยาวชนไทยปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ขันติธรรมกับการแก้ปัญหาเยาวชนไทยปัจจุบัน

ผลการวิจัยพบว่า ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ทั้งทางกาย และทางใจต่อสิ่งที่มากระทบ โดยแสดงกิริยาที่เหมาะสม จนกระทั่งการอดทนต่อกิเลส ไม่ล่วงละเมิด เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม ทำให้ผู้ประพฤติขันติเป็นที่รักของคนทั่วไป ไม่สร้างเวรภัย ไม่ดุร้าย ไม่ก่อโทษ ไม่หลงลืมสติ เมื่อต้องพบกับความตายและย่อมไปสู่สุคติ รวมถึงขันติยังเป็นคุณธรรมที่นำสู่การบรรลุธรรมสูงสุด ในพระพุทธศาสนา อันเป็นบารมีหนึ่งในบารมี ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์เพื่อการตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า ขันติจึงเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประพฤติตั้งแต่ระดับโลกิยะ ไปจนกระทั่งระดับโลกุตตระ ทำให้สามารถนำขันติมาใช้ได้ทั้งในแง่ที่เป็นคุณธรรม อันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของปัจเจกบุคคลเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และคุณธรรมของผู้ที่ได้รับการฝึกดีแล้วสำหรับพัฒนาตนเองไปสู่ความดีงามที่ยิ่งขึ้นไป และในแง่ที่ขันติเป็นศีลธรรม ด้วยการประพฤติขันติย่อมแสดงอาการอดทน อดกลั้นเพื่องดเว้นจากการประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ควบคุมกาย วาจาให้สงบเรียบร้อยผู้ประพฤติขันติจึงรักษาความปกติอันเป็นลักษณะแห่งศีลไว้ได้

เยาวชน หมายถึง บุคคคที่จะต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านความคิดและสติปัญญาในระดับหนึ่งจึงจะสามารถเป็นบุคคลที่พัฒนาสมบูรณ์แบบและบรรลุนิติภาวะได้และจะเป็นบุคคลสำคัญของชาติในวันข้างหน้าหรือในอนาคต ซึ่งเยาวชนถือว่า เป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือจะต้องมีธรรมะในการดำเนินชีวิตจุดแข็งของเยาวชนไทยคือ เป็นคนมีเหตุผล เป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าหาญ จุดอ่อนคือ ความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย ความว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยว สับสนวุ่นวายทาง สภาพครอบครัว ปัญหาของเยาวชนไทยที่สำคัญในปัจจุบันคือ ปัญหาสื่อออนไลน์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาการพนัน

สำหรับการประยุกต์ใช้ขันติธรรมกับการแก้ปัญหาเยาวชนไทยปัจจุบัน พบว่าเยาวชนไทยขาดการใช้ขันติธรรมในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้ ปัญหาสื่อออนไลน์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาการพนันนั้นเกิดขึ้น เยาวชนไทยควรประยุกต์ใช้หลักขันติธรรมคือความอดทนในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะจะต้องอดทนต่อกิเลสและอดทนต่อทุกขเวทนาและควรอดทนต่อความเจ็บใจที่เกิดจากการกระทบกระทั่งในจิตใจที่เกิดขึ้น  หากเยาวชนไทยนำหลักขันติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาก็จะทำให้เยาวชนไทยมีชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน


Full Text:

PDF

References


ทะไล ลามะ. เบิกบานในชีวิตและตายอยางสันติ. แปลโดย ธารา รินศานต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมลูนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com