ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบลในจังหวัดนครราชสีมา

พระปลัดอดิศร อตฺถกาโร (เพ็งสุริยา)

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามตัวแปร อายุ พรรษา และวุฒิการศึกษาทางโลก และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๔๙ รูป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ส่วนแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสอบถามพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล จำนวน ๙ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)      

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง

๒. เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับงานสารบรรณแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยเลขานุการที่มีอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉลี่ยสูงกว่าเลขานุการเจ้าคณะตำบลที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

๓. เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพรรษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ เช่นเดียวกัน

๔. เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประสานกับพระสังฆาธิการ และหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง และด้านช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยเลขานุการที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉลี่ยต่ำกว่าเลขานุการเจ้าคณะตำบลที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕

๕. การเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา คือ (๑) ด้านจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับงานสารบรรณ ผู้ที่จะทำหน้าที่เลขานุการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ควรแยกเอกสารออกเป็นหมวดเอกสารทำลายได้และทำลายไม่ได้ (๒) ด้านรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของสำนักงาน ต้องมีสำนักงานที่ถาวร มีงบประมาณสนับสนุน จัดลงทะเบียนอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำทะเบียนบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ จัดทำระบบบัญชีการเบิก-จ่าย (๓) ด้านควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ของสำนักงาน ควรทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ และควรจัดให้มีสำนักงานส่วนกลาง (๔) ด้านจัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ทางวิชาการไว้ประจำสำนักงาน ควรจัดให้มีป้ายนิเทศต่างๆ มีเครื่องเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลไว้ประจำ (๕) ด้านเป็นภาระเกี่ยวกับการประชุม เลขานุการต้องมีสมุดจดบันทึกการประชุมต่างๆ ไว้ประจำ มีกลุ่มงานในการจดบันทึกการประชุม มีสมุดลงนามการประชุมทุกครั้ง นำเสนอเจ้าคณะตำบลเซ็นชื่อรับรองการประชุม แล้วนำเก็บในแฟ้มทุกครั้ง (๖) ด้านประสานกับพระสังฆาธิการ และหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานทุกครั้งต้องทำเป็นเอกสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับส่วนงานราชการ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามสมควร การพูดคุยสนทนาต้องรู้จักข้อวัตรปฏิบัติ (๗) ด้านช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ควรมีน้ำใจให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ในวัดต่างๆ ที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำผู้มาขอพักค้างคืนที่วัด ทำระเบียบติดไว้ในที่เปิดเผยให้คนไปมาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดทำทะเบียนผู้มาขอพักไว้

Full Text:

PDF

References


พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรกิตติวิมล (เหรียญ กิตฺติคุโณ). พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๓.

สมบูรณ์ ตันยะ. วิทยาการวิจัย. นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๐.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จังหวัดนครราชสีมา. ๒๕๕๖.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com