หลักพุทธธรรมกับสังคมบริโภคนิยม

Phrakhu Kosonwachirakit ,(Phrakhu Kosonwachirakit)

Abstract


สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมบริโภคนิยม ปัจจัยหลักเกิดจากพัฒนาการมิติการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔  จากวิถีชีวิตประจำวันธรรมดาไปจนถึงเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีทางสังคม ปัจจุบันปัจจัย ๔ ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ผู้คนดิ้นรนแสวงหาครอบครองและใช้อย่างฟุ่มเฟือยก่อปัญหากระทบตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม พุทธศาสนาเถรวาทให้ความสำคัญต่อการบริโภคปัจจัย ๔ โดยให้ทั้งแนวคิดท่าทีและวิถีปฏิบัติต่อการบริโภคเน้นพัฒนาคุณค่าแท้ ปฏิเสธคุณค่าเทียม ทั้งนี้หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในพุทธศาสนาเถรวาท มี ๒ ประเภท คือ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเสพบริโภคใช้สอยเรียกว่ากลุ่มอัปปมาทธรรม และที่ไม่ส่งเสริมสนับสนุนเรียกว่า กลุ่มปมาทธรรม สังคมไทยเคยสุขสงบมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ผลิตและบริโภคอย่างมีสติ “รู้จักกิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน” กลับกลายเป็นสังคมที่ไร้อุดมคติ ชีวิตขาดหลักพุทธธรรมพื้นฐานคือกิน อยู่ ดู ฟังเป็น จึงจำเป็นต้องประยุกต์หลักธรรมในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ที่ดีงาม เพื่อดุลยภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 


Full Text:

PDF

References


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์,รศ.ดร. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

_______. สังคมวิทยาแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒.

ประเวศ วะสี, ศ.นพ. คุณค่าภูมิปัญญาไทยในกระแสตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๗.

พระเทเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๗.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๔๗.

_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

_______. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อกินอยู่ดูฟังเป็น. พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๒.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com