ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Phrakhu Pisansangkakit ,(สำรวย สิริมงฺคโล)

Abstract


     วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) ศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะสงฆ์อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

       ผลการวิจัยพบว่า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีอาณาเขตติดชายแดนกัมพูชา เป็นอำเภอขนาดเล็ก แบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๕ ตำบล มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติการปกครองสงฆ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านการปกครองอยู่ในระดับน้อย ด้านการศาสนศึกษาอยู่ในระดับน้อย ด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับน้อย ด้านการเผยแผ่อยู่ในระดับน้อย ด้านสาธารณูปการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ควรมีการปรับปรุงด้านการบริหารให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม


Full Text:

PDF

References


กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

ชุติระ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, ๒๕๔๑.

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์. บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๗. สำรวจเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com