ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Phrakhu Wimolvoradham ,(พิชัย วรธมฺโม)

Abstract


วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของคณะสงฆ์ในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) ศึกษาประสิทธิผล การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะสงฆ์ในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการศึกษาพบว่า

๑. อำเภอพลับพลาชัยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอประโคนชัยทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอประโคนชัย แบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๕ ตำบล มีวัด ๓๔ แห่ง

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (=๒.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านการปกครองอยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๗) ด้านการศาสนศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๗๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับน้อย (=๒.๔๘) ด้านการเผยแผ่ อยู่ในระดับน้อย (=๒.๔๙) ด้านสาธารณูปการ อยู่ในระดับน้อย (=๒.๔๑) ด้านสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๕๐)

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ด้านการปกครองควรส่งเสริมผู้มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาบริหารและปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการเรียนพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ควรมีการจัดตั้งทุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรนําสื่อรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ควรจัดตั้งกองทุนและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรเน้นสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนให้มีอาชีพ มีงานทำ


Full Text:

PDF

References


กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์.กรุงเทพมหานคร :

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์. บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๗. สำรวจเมื่อ ๑๕

สิงหาคม ๒๕๕๗.

ชาญณรงค์ ศิริอำพันธ์กุล. สารสนเทศการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : สำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์, ๒๕๔๔.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com