การศึกษาบทบาทและหลักธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เกิดเป็นพ่อค้า

Phrakhu Siridhammavorakun ,(วินัย วณฺณธมฺโม)

Abstract


        วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาบทบาทและความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาหลักธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เกิดเป็นพ่อค้า ๓) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมและวิธีการของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เกิดเป็นพ่อค้า

ผลการวิจัยพบว่า

        พระโพธิสัตว์ หมายถึงบุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆ เพื่อให้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระโพธิสัตว์มีเป็นจำนวนมากตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และมหายาน พระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างในการทำความดี ให้ชาวพุทธเอาอย่างพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเอง การกระทำแบบนี้ก็เป็นภารกิจของพระโพธิสัตว์

        พระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพ่อค้าเพื่อบำเพ็ญบารมีอยู่ ๑๕ ชาติ หลักธรรมที่พบในชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าคือ ความเป็นผู้มีสติปัญญาดีในการทำการค้า รู้ถึงหลักการทำการค้าว่า สินค้าอย่างนี้ ซื้ออย่างนี้ ขายไปเท่านี้ จักได้กำไรเท่านี้ เป็นต้นทุนเท่านี้ เป็นผู้ฉลาดที่จะซื้อจะขาย ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำการค้า ไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่น ทำการค้าอย่างตรงไปตรงมา

        หลักธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เกิดเป็นพ่อค้านั้นประกอบด้วย หลักปัญญา (เหตุผล) หลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักความไม่ประมาท หลักธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ถือเป็นหลักธรรมที่โดดเด่นในชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้า เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการทำการค้าได้


Full Text:

PDF

References


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

พระธรรมปิฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

พระพุทธโฆสาจารย์. ธมฺมปทฏฺฐกถา ปฐโม ภาโค. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๕๔๑.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒.พิมพ์ครั้งที่ ๖.กรุงเทพมหานคร :

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙.

นิทานชาดก : คนมีความเพียร. แหล่งที่มา : http://www.mongkoltemple.com/ page

/nitan002.html สืบค้นเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

พระโพธิสัตว์. แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/999rudady/thephcea-

tang-tang สืบค้นเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com