ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระอธิการบำรุง สิริปุญฺโญ วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ๒) ศึกษาบทบาทและงานด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมของพระอธิการบำรุง สิริปุญฺโญ วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และ ๓) เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของประชาชนที่ผ่านการศึกษาอบรมจากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

     กลุ่มตัวอย่างได้แก่ (๑) พระสงฆ์ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน ๖ รูป โดยการเลือกแบบเจาะจง (๒) พระอธิการบำรุง สิริปุญฺโญ และวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๔ รูป/คน และ (๓) ประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๙ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

     พระสงฆ์ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึงแนวพระ ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ประทานให้ประชาชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ๓ ห่วงได้ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และภายใต้เงื่อนไข ๒ ประการคือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม และพระสงฆ์ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูที่เป็นพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบรรยายหรือแสดงให้ประชาชนได้ทราบเป็นประจำ

     พระอธิการบำรุง สิริปุญฺโญ ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักคำสอนของอาจารย์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนประชาชน โดย (๑) จัดทำหลักสูตรการศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติแก่ชุมชน (๒) สนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน เกษตรกร หันกลับมาสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีตามแบบที่บรรพบุรุษสั่งสมมา (๓) สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน จังหวัด และ (๔) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ถักทอเครือข่ายขยายผลไปสู่การปฏิบัติเต็มพื้นที่ปฏิบัติการ จนวัดป่ากกค้อได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และในแต่ละปี มีประชาชนมาเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะมีหลักสูตรสำหรับการอบรมทั้งระยะสั้น ๑ วัน (ศึกษาดูงาน) และระยะยาว ๔ คืน ๕ วัน โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น ๑๖ ฐาน

      ประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ดี การเข้ารับการอบรมจากวัดป่ากกค้อแล้ว ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดี การเข้ารับการอบรมจากวัดป่ากกค้อก็เป็นสิ่งที่ดี ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น แต่ไม่สามารถนำไปทำต่อหรือนำไปใช้ได้ เพราะคิดว่า สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำยาล้างจาน ยาสระผม เป็นต้น ซื้อเอาสะดวกกว่า ไม่ต้องยุ่งยากหาอุปกรณ์ในการทำ และที่สำคัญที่สุดคือห่วงเรื่องของคุณภาพ


Keywords


บทบาทพระสงฆ์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาสังคม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com