พรหมวิหารธรรมกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

Phrakhu Kosonwachirakit ,Phrakhu Kosonwachirakit

Abstract


หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขั้นพื้นฐานนั้นสำคัญที่สุด คือ ทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันหรือร่วมมือกันทำให้เกิดสามัคคีธรรม เกิดขึ้นในสังคม โดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน พูดจาดีต่อกัน คิดดีต่อกัน แบ่งปันลาภผลที่ได้มาอย่างเท่าเทียม ดำรงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีลและสุดท้ายคือมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอาจิณส่วนวิธีการหรือรูปแบบที่จะได้มาซึ่งสามัคคีธรรมที่เป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกคนในสังคมจะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางไม่มีประมาณ มีพรหมวิหารธรรมที่แผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุด ได้แก่ การมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อกันซึ่งนอกจากจะแผ่ไพศาลไปยังมนุษย์มนุษย์ด้วยกันแล้ว สิ่งที่สำคัญมนุษย์ยังต้องแผ่พรหมวิหารธรรมไปยังสัตว์และทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้อย่างสม่ำเสมอกันด้วย


Keywords


พรหมวิหาธรรม, การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com