ธรรมาภิบาลของผู้นำท้องถิ่นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี

วสันต์ ศรีสอาด

Abstract


      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ธรรมภิบาลของผู้นำท้องถิ่นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒๖ แห่ง จาก ๕ กอง/ส่วน ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง/ส่วนละ ๕ คน รวม ๑๓๐ คน และเก็บจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๕ คน โดยใช้แบบและประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพปัญหาของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยังถูกแทรกแซงจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเกือบทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความผาสุก สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร และการรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร การแทรกแซงส่วนใหญ่เป็นการใช้อำนาจการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและคนสนิทหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้เป็นส่วนใหญ่

๒. แนวทางหรือรูปแบบในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่นทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม นิติธรรม และที่สำคัญจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

Keywords


ธรรมาภิบาล, ทรัพยากรบุคคล, องค์การบริหารส่วนตำบล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com