การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดวงดาว ไชยวรรณ ,รุ่งนภา กิตติลาภ

Abstract


การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ๒)หาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลสาวะถึ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากเทศบาลตำบลสาวะถึ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕๒ คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ผลการศึกษาพบ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องมือเทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้นำ เป็นอุปสรรคต่อการปฏบัติงานอยู่ในระดับน้อย

Keywords


ปัจจัย/ผลกระทบ/การปฏิบัติงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com