ศึกษาวิเคราะห์จุดเริ่มต้นชีวิตมนุษย์ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา

อดิศักดิ์ ทองบุญ

Abstract


ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นขึ้นในขั้นตอนไหน เป็นหัวข้อที่มีการศึกษาวิจัยกันมาก แต่ยังไม่มีข้อยุติเป็นเอกฉันท์ นักวิทยาศาสตร์ บรรพชิต คฤหัสถ์ และคนทั่วไปจึงยังมีความเชื่อไม่ตรงกันอยู่

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า สภาพชีวิตของทารกในครรภ์เริ่มต้นจากไซโกต (zygote) คือไข่ผสมเซลล์เดียว ที่เกิดจากไข่ของแม่ (ovum) ผสมกับอสุจิของพ่อ (sperm) แล้วเจริญเป็นบลาสโตซิสต์ (blastocyst) คือตัวอ่อน ๑๒๐ เซลล์ที่เจริญเติบโตขึ้นหลังปฏิสนธิได้ ๕ วัน ก่อนฝังตัวที่เยื่อบุในมดลูก เมื่อมีอายุ ๑๔ วันหลังปฏิสนธิ จะฝังตัวที่เยื่อบุในมดลูก และจะเจริญเป็นเอมบริโอ (embryo) คือตัวอ่อน

ถามว่า ตามหลักวิทยาศาสตร์ ความเป็นมนุษย์เริ่มต้นในขั้นตอนไหน นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะตอบว่า ความเป็นมนุษย์เริ่มเมื่อไซโกตเจริญเป็นบลาสโตซิสต์อายุครบ ๑๔ วัน หลังปฏิสนธิและฝังตัวที่เยื่อบุในมดลูกแล้ว ก่อนเจริญเป็นเอมบริโอ แต่นักวิทยาศาสตร์บางท่านจะตอบว่า ความเป็นมนุษย์เริ่มต้นเมื่อเป็นเอมบริโอแล้ว

ถามว่า พระพุทธศาสนาเห็นว่าอย่างไร

ตอบว่า ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าความเป็นมนุษย์เริ่มขึ้นในขั้นไซโกต ถ้าไซโกตมีความหมายอย่างเดียวกับกลละ (kalala) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ส่วนเข้าผสมกัน คือไข่ของแม่ผสมกับอสุจิของพ่อ และมีปฏิสนธิวิญญาณ (rebirth-consciousness) เข้ามาร่วมด้วย หมายความว่า ไซโกตมีชีวิต จึงพัฒนาเป็นบลาสโตซิสต์ แล้วพัฒนาต่อไปเป็นเอมบริโอได้ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของกลละเป็นอัพพุทะ เป็นต้นไปจนเป็นรูปร่างมีแขน ขา และเกิด  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  เป็นต้น

ฉะนั้น การนำไซโกต หรือชิ้นส่วนของไซโกตไปทำการทดลอง จนเป็นเหตุให้ชีวิตแตกดับ ถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตมนุษย์ ซึ่งผิดทั้งหลักศีลธรรมของศาสนาและกฎหมายบ้านเมือง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th