อรรถกถาธรรมบทในสังคมไทย

สมิทธิพล เนตรนิมิตร

Abstract


อรรถกถาธรรมบทเป็นหนังสืออธิบายบทธรรม ที่มาในขุททกนิกาย   สำนวนที่คณะสงฆ์ไทยใช้เป็นคู่มือเรียนบาลีเป็นสำนวนที่พระจุลล-พุทธโฆสะเรียบเรียงมาจากสัทธรรมรัตนาวลี  ของพระธรรมเสนเถระ  เมื่อ พ. ศ. ๑๘๐๐ ในลังกา   เนื้อหาครอบคลุมพุทธธรรม โดดเด่นทางไวยากรณ์บาลี  องค์ความรู้ด้านอื่น เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น  ผู้แต่งให้ความสำคัญไวยากรณ์บาลี ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจไวยากรณ์จะไม่เข้าใจภาษาและความหมาย   การอธิบายมีอุปมาอุปไมย มีตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้น  อธิบายนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม จบลงด้วยพุทธสุภาษิต 

ไวยากรณ์ถือได้ว่าเป็นมาตรฐาน   อรรถกถาธรรมบทจึงเป็นแบบอย่างของผู้เรียนบาลี วิชาสัมพันธ์ไทย วิชาแปลมคธเป็นไทย  และ วิชาแปลไทยเป็นมคธ 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th