วิพากษ์ ‘หนังสือมังคลัตถทีปนี’

Supatharn Sudajan

Abstract


หนังสือมังคลัตถทีปนี แต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์ ภิกษุชาวเชียงใหม่ แปลโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกระดับให้ครบถ้วน เนื้อหาสาระสมบูรณ์ ถูกต้องทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงผู้ที่สนใจ ตั้งแต่หลักสูตรชั้นประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th